Kompetencje cyfrowe

DIGCOMP

Token Distribution

DIGCOMP – Ramy Kompetencji Cyfrowych

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (Digital Competence Framework for Citizens),
znane również jako DIGCOMP, to punkt odniesienia dla rozwoju i planowania strategicznego inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej. DIGCOMP został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), czyli wewnętrzny dział Komisji Europejskiej, jako projekt naukowy konsultowany zarówno na poziomie europejskim, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt DIGCOMP został przedstawiony w 2013 roku, z kolei w 2016 roku opublikowano ramę DIGCOMP 2.0, aktualizując w niej terminologię i model koncepcyjny, a także przedstawiając przykłady jego wdrożenia na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Kolejna wersja ramy, oznaczona jako DIGCOMP 2.1 (rok 2017) koncentruje się na rozszerzeniu początkowych trzech poziomów biegłości do bardziej szczegółowego opisu ośmiu poziomów oraz dostarczeniu sposobów ich praktycznego wykorzystania. W 2022 roku została opublikowana rama DIGCOMP 2.2 zawierająca nowe przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw związanych z nabywaniem kompetencji cyfrowych przez obywateli.

Token Distribution
Token Distribution

DIGCOMP – obszary kompetencji

DIGCOMP zawiera opis 21 kompetencji ramowych zgrupowanych w 5 obszarach na różnych poziomach zaawansowania, a ich celem jest ułatwienie zrozumienia, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie. Na ramę DIGCOMP składają się następujące obszary:

1. Informacja (Informacja i dane*)
2. Komunikacja (Komunikacja i współpraca*)
3. Tworzenie treści (Tworzenie treści cyfrowych*)
4. Bezpieczeństwo
5. Rozwiązywanie problemów

* nazwy obszarów kompetencji w wersjach DIGCOMP 2.0, DIGCOMP 2.1 oraz DIGCOMP 2.2

Obszary Informacja i dane, Komunikacja i współpraca oraz Tworzenie treści cyfrowych mają charakter linearny i dotyczą kompetencji, które można zidentyfikować w odniesieniu do określonego działania i zastosowania. Z kolei obszary Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów są bardziej przekrojowe, a więc odnoszą się do różnego rodzaju aktywności realizowanej za pomocą środków cyfrowych. Mimo, że każdy obszar ma własną specyfikę, to istnieje wiele punktów wspólnych i powiązań między nimi. Można zatem powiedzieć, że pełna rama DIGCOMP kładzie duży nacisk na relacyjny model nabywania kompetencji cyfrowych.

Token Distribution
Obszar 1

Informacja
i dane

 • 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji
  i treści cyfrowych
 • 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
 • 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi
Obszar 2

Komunikacja
i współpraca

 • 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.5 Netykieta
 • 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Obszar 3

Tworzenie treści cyfrowych

 • 3.1 Tworzenie treści cyfrowych
 • 3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych
 • 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • 3.4 Programowanie
Obszar 4

Bezpieczeństwo

 • 4.1 Narzędzia służące ochronie
 • 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
 • 4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
 • 4.4 Ochrona środowiska
Obszar 5

Rozwiązywanie problemów

 • 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
 • 5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
 • 5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
 • 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
Token Distribution

DIGCOMP – poziomy zaawansowania

Rama kompetencji cyfrowych w wersji DIGCOMP oraz DIGCOMP 2.0 wyróżnia trzy poziomy zaawansowania:

A – Podstawowy
B – Średniozaawansowany
C – Zaawansowany

Powyższa klasyfikacja jest zgodna z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, które mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług edukacyjnych.

Z kolei w przypadku ramy DIGCOMP 2.1 oraz DIGCOMP 2.2 zostało wyróżnionych aż osiem poziomów zaawansowania:

A1 i A2 – Podstawowy
B3 i B4 – Średniozaawansowany
C5 i C6 – Zaawansowany
D7 i D8 – Wysokospecjalistyczny

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875