Kompetencje cyfrowe

DIGCOMP

Token Distribution

DIGCOMP – Ramy Kompetencji Cyfrowych

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (Digital Competence Framework for Citizens),
znane również jako DIGCOMP, to punkt odniesienia dla rozwoju i planowania strategicznego inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej. DIGCOMP został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), czyli wewnętrzny dział Komisji Europejskiej, jako projekt naukowy konsultowany zarówno na poziomie europejskim, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt DIGCOMP został przedstawiony w 2013 roku, z kolei w 2016 roku opublikowano ramę DIGCOMP 2.0, aktualizując w niej terminologię i model koncepcyjny, a także przedstawiając przykłady jego wdrożenia na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Obecna wersja oznaczona jako DIGCOMP 2.1 koncentruje się na rozszerzeniu początkowych trzech poziomów biegłości do bardziej szczegółowego opisu ośmiu poziomów oraz dostarczeniu sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Token Distribution
Token Distribution

DIGCOMP – obszary kompetencji

DIGCOMP zawiera opis 21 kompetencji ramowych zgrupowanych w 5 obszarach na różnych poziomach zaawansowania, a ich celem jest ułatwienie zrozumienia, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie. Na ramę DIGCOMP składają się następujące obszary:

1. Informacja (Informacja i dane*)
2. Komunikacja (Komunikacja i współpraca*)
3. Tworzenie treści (Tworzenie treści cyfrowych*)
4. Bezpieczeństwo
5. Rozwiązywanie problemów

* nazwy obszarów kompetencji w wersjach DIGCOMP 2.0 oraz DIGCOMP 2.1 

Obszary Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści mają raczej charakter linearny i dotyczą kompetencji, które można zidentyfikować w odniesieniu do określonego działania i zastosowania. Z kolei obszary Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów są bardziej przekrojowe, a więc odnoszą się do różnego rodzaju aktywności realizowanej za pomocą środków cyfrowych. Mimo, że każdy obszar ma własną specyfikę, to istnieje wiele punktów wspólnych i powiązań między nimi. Można zatem powiedzieć, że pełna rama DIGCOMP kładzie duży nacisk na relacyjny model nabywania kompetencji cyfrowych.

Token Distribution
Moduł 1

Informacja
i dane

 • 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji
  i treści cyfrowych
 • 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
 • 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi
Moduł 2

Komunikacja
i współpraca

 • 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • 2.5 Netykieta
 • 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Moduł 3

Tworzenie treści cyfrowych

 • 3.1 Tworzenie treści cyfrowych
 • 3.2 Integracja i przetwarzanie treści
 • 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • 3.4 Programowanie
Moduł 4

Bezpieczeństwo

 • 4.1 Narzędzia służące ochronie
 • 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
 • 4.3 Ochrona zdrowia fizycznego, psychicznego
  i dobrostanu przed zagrożeniami wynikającymi
  z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • 4.4 Ochrona środowiska
Moduł 5

Rozwiązywanie problemów

 • 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
 • 5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych
  do rozwiązywania problemów
 • 5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
 • 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
Token Distribution

DIGCOMP – poziomy zaawansowania

Rama kompetencji cyfrowych w wersji DIGCOMP oraz DIGCOMP 2.0 wyróżnia trzy poziomy zaawansowania. Certyfikacje komputerowe aktualnie dostępne w Polsce opierają swoje usługi właśnie na takiej klasyfikacji poziomu trudności egzaminów:

A – Podstawowy
B – Średniozaawansowany
C – Zaawansowany

Powyższa klasyfikacja jest zgodna z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, które mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług edukacyjnych.

Z kolei w przypadku ramy DIGCOMP 2.1 zostało wyróżnionych aż osiem poziomów zaawansowania, jednak prace nad systemami egzaminacyjnymi zgodnymi z poniższymi wymaganiami nadal trwają:

A1 i A2 – Podstawowy
B3 i B4 – Średniozaawansowany
C5 i C6 – Zaawansowany
D7 i D8 – Ekspercki

Token Distribution

LET’S WORK TOGETHER

e-xam Damian Koniuszenny

ul. Różana 10, 99-140 Świnice Warckie, NIP 507-004-69-78

693-434-875