Your address will show here +12 34 56 78
IT M1
Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

W zakresie modułu zawarta jest znajomość kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie. Moduł zawiera zagadnienia związane z komputerem, jego budową, obsługą i funkcjonowaniem urządzeń peryferyjnych oraz użytkowaniem oprogramowania komputerowego, w tym przede wszystkim systemów operacyjnych. Tematyka modułu obejmuje również typologie sieci komputerowych.

IT M2
Edycja dokumentów

Zagadnienia zawarte w module dotyczą przetwarzania tekstów przy pomocy edytora tekstu (Microsoft Word). Umiejętności sprawdzane w tym module to przede wszystkim tworzenie zawartości dokumentu, jego strukturyzowanie oraz formatowanie, a także zarządzanie wieloma dokumentami – w tym łączenie dokumentu Microsoft Word z innymi aplikacjami. Dodatkowo moduł zawiera informacje na temat dostosowywania oprogramowania do potrzeb konkretnego użytkownika.

IT M3
Obliczenia arkuszowe

Moduł dotyczy użytkowania arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel), czyli programu przedstawiającego dane – głównie liczbowe – pozwalającego na automatyczną obróbkę tych danych oraz ich właściwą prezentację. Informacje zawarte w module obejmują takie umiejętności jak wprowadzanie i zarządzanie danymi w arkuszu oraz skoroszycie, formatowanie i analiza danych, zastosowanie funkcji, makropoleceń i dodatków do aplikacji oraz wstawianie wykresów.

IT M4
Bazy danych

Moduł skupia się na użytkowaniu bazy danych (Microsoft Access), której zadaniem jest organizacja dużej ilości informacji oraz umożliwienie szybkiego i łatwego dostęp do nich za pomocą odpowiednich zapytań. Poza teorią baz danych moduł obejmuje szeroko rozumiane projektowanie i administrowanie bazą, tworzenie relacji, zapytań, formularzy oraz raportów.

IT M5
Multimedia

W module zawarto zagadnienia związane z wykorzystaniem danych multimedialnych, takich jak obraz, dźwięk, film oraz animacje komputerowe. Zakres modułu obejmuje sposoby pobierania i archiwizacji danych multimedialnych (w tym przy pomocy urządzeń cyfrowych), tworzenie oraz edycje grafiki rastrowej i wektorowej, cyfrowe przetwarzanie dźwięku, techniki montażu filmowego oraz przygotowywanie własnych animacji.

IT M6
Technologie informacyjno-komunikacyjne

Moduł obejmuje zastosowanie różnego rodzaju narzędzi TIK w życiu codziennym. Pod pojęciem TIK kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Wśród zagadnień zawartych w module można znaleźć m.in. wyszukiwanie, przeglądanie i tworzenie informacji w Internecie, korzystanie z poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych, uczestnictwo w internetowych w grupach dyskusyjnych.

IT M7
Technologie mobilne

Zakres modułu koncentruje się na wykorzystaniu możliwości telefonu komórkowego oraz różnego rodzaju urządzeń oraz aplikacji, które mogą z nim współpracować. Moduł porusza zatem zagadnienia Internetu mobilnego i urządzeń z niego korzystających, wykorzystania sieci GSM oraz bezprzewodowych sieci komórkowych, a także systemów nawigacji satelitarnej.

IT M8
Grafika biznesowa

Moduł dotyczy tworzenia prezentacji multimedialnych przy pomocy najpopularniejszej aplikacji do tego przeznaczonej (Microsoft PowerPoint). Umiejętności sprawdzane w module to przede wszystkim projektowanie prezentacji interaktywnych zawierających w sobie elementy graficzne, dźwiękowe oraz materiały wideo z wykorzystaniem animacji. Dodatkowo zawarte zostały informacje w zakresie współpracy MS PowerPoint z urządzeniami i programami zewnętrznymi.